Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-mailingového serveru www.pokorunce.cz

 

Vymezení pojmů

Uživatel: Fyzická osoba starší 18 let, která se registruje do systému, aby přijímala reklamní e-maily od poskytovatele za stanovenou odměnu.

Poskytovatel: Provozovatel serveru Pokorunce.cz je Mgr. Kristina Topičová, Slovinská 991/31, Praha 10, 101 00, IČ: 87678667

Klient: Fyzická nebo právnická osoba zadávající reklamní kampaň u Poskytovatele, který ji rozesílá registrovaným Uživatelům na registrovaný e-mail.

Kampaň: Reklamní e-mail v textové, obrázkové či html podobě, který zadává Klient.

Odměna: Odměnu dostává Uživatel za každý přečtený e-mail, po dosažení částky k výplatě mu může být odměna vyplacena převodem na bankovní účet.

 

Uživatel

 1. Uživatel je osoba starší 18 let, registrací v systému www.pokorunce.cz souhlasí se zasíláním obchodních sdělení serveru Pokorunce.cz za stanovenou odměnu.
 2. Každý Uživatel může být v systému registrován pouze jednou. Více registrací či potvrzování přijetí emailů z jednoho počítače, nebo jedné IP adresy, je důvodem k ukončení zrušení členství bez nároku na náhradu.
 3. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje. Poskytovatel je oprávněn pravost údajů ověřit a při zjištění nedostatků Uživatele vyzvat k nápravě. Pokud tak Uživatel neučiní do 10 dnů, je Poskytovatel oprávněn jeho účet zrušit bez náhrady.
 4. Registrací v systému Pokorunce.cz vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle platného zákona.
 5. Poskytovatel se zavazuje vyplatit odměnu Uživateli po dosažení výše k výplatě do 45 dnů od doručení žádosti o vyplacení.
 6. Poskytovatel neručí za počet e-mailů, které zašle uživateli.
 7. Nebude-li Uživatel aktivní (tzn. nebude číst e-maily) po dobu delší než 30 dnů, bude nejprve Poskytovatelem e-mailem upozorněn na neaktivitu a následně 31. den od nečinnosti může dojít ke zrušení uživatelského účtu bez nároku na náhradu již vydělaných prostředků.
 8. Uživatel má právo kdykoliv svůj účet v systému www.pokorunce.cz zrušit, a to bez náhrady již vydělaných prostředků, pokud již nedosáhl výplatního minima.

 

Klient

 1. Objednává a hradí reklamní kampaň na účet Poskytovatele, který jí rozesílá Uživatelům, po obdržení faktury od Poskytovatele.
 2. Poskytovatel se zavazuje reklamní kampaň, která je uhrazená Klientem, rozeslat do 72 hodin od obdržení úhrady za kampaň na svůj účet.
 3. Klient je povinen uvést při úhradě variabilní symbol uvedený na faktuře, pokud tak neučiní, nemůže Poskytovatel garantovat odeslání kampaně v řádném termínu.
 4. Po odeslání kampaně Poskytovatel zašle Klientovi souhrnnou statistiku návštěvnosti kampaně.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za materiál obsažený v reklamní kampani Klienta a za pravdivost údajů v ní obsažených.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout k rozesílce kampaně, které svým obsahem porušují dobré mravy nebo emaily propagující jiné servery zabývající se podobnou činností.

 

Storno podmínky

 1. Pokud se Klient rozhodne zrušit kampaň do 24 hodin před jejím rozesláním, bude mu vrácena zaplacená částka po odečtu 10% storno poplatku zpět na účet, ze kterého byla provedena platba, a to do 5 pracovních dnů. Při pozdějším zrušení kampaně činí storno 100 % za zaplacené částky.

 

Odměna

 1. Vstupní bonus za registraci Uživatele je stanoven na 100 Kč.
 2. Základní odměna za jeden přijatý a přečtený e-mail činí 1 Kč. Speciální kampaně (slevové akce, bonusové kampaně, informační kampaně ze systému) jsou honorovány částkou 0,10 Kč až 0,50 Kč.
 3. Za nově registrovaného člena (dále doporučený člen), kterého Uživatel získá, mu bude jednorázově připsáno 5 Kč, a to jakmile nově doporučený člen přečte a potvrdí 5 e-mailů. Z přečteného a potvrzeného e-mailu doporučeného člena získá Uživatel provizi 10 %. Provize se připočítávají 1x denně. Maximální počet členů doporučených jedním Uživatelem (tj. doporučených členů, které má tzv. pod sebou) je 40. V případě, že doporučený člen není aktivní (tj. nepotvrzuje zaslané e-maily), nezapočítávají se Uživateli provize. V případě, že doporučený člen zruší svou účast v systému, je částka za doporučení ve výši 5 Kč doporučujícímu odečtena. Z důvodu dodržení zákona o zachování osobních údajů nejsou e-maily získaných členů v profilu Uživatele zveřejněny.
 4. Limit pro vyplacení odměny k činí 1500 Kč, bez dalšího poplatku. Platba bude poukázána do 45 dnů od podání žádosti. Uživatel může zůstatek (kredit) použít k odeslání vlastní kampaně, pokud výše jeho zůstatku přesáhne 500 Kč. V takovém případě bude kampaň odeslána dle podmínek pro speciální kampaň, která je honorována částkou 0,5 Kč.

 

Řešení sporů

 1. Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem, Uživateli a Klienty se řídí právním řádem České republiky. Případné spory se strany budou snažit řešit primárně smírnou formou. Nebude-li toto možné, bude postupováno dle právního řádu České republiky.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne  1. 1. 2018.
 2. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru www.pokorunce.cz.