Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-mailingového serveru www.pokorunce.cz

 

Vymezení pojmů

Uživatel: Fyzická osoba starší 18 let, která se registruje do systému, aby přijímala reklamní e-maily od poskytovatele za stanovenou odměnu.

Poskytovatel: Provozovatel serveru Pokorunce.cz je Mgr. Kristina Topičová, Mexická 631/4, Praha 10, 101 00, IČ: 87678667

Klient: Fyzická nebo právnická osoba zadávající reklamní kampaň u Poskytovatele, který ji rozesílá registrovaným Uživatelům na registrovaný e-mail.

Kampaň: Reklamní e-mail v textové, obrázkové či html podobě, který zadává Klient.

Odměna: Odměnu dostává Uživatel za každý přečtený e-mail, po dosažení částky k výplatě mu může být odměna vyplacena převodem na bankovní účet.

 

Uživatel

 1. Uživatel je osoba starší 18 let, registrací v systému www.pokorunce.cz souhlasí se zasíláním obchodních sdělení serveru Pokorunce.cz za stanovenou odměnu.
 2. Každý Uživatel může být v systému registrován pouze jednou. Více registrací či potvrzování přijetí emailů z jednoho počítače, nebo jedné IP adresy, je důvodem k ukončení zrušení členství bez nároku na náhradu.
 3. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje. Poskytovatel je oprávněn pravost údajů ověřit a při zjištění nedostatků Uživatele vyzvat k nápravě. Pokud tak Uživatel neučiní do 10 dnů, je Poskytovatel oprávněn jeho účet zrušit bez náhrady.
 4. Registrací v systému Pokorunce.cz vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle platného zákona.
 5. Poskytovatel se zavazuje vyplatit odměnu Uživateli po dosažení výše k výplatě do 45 dnů od doručení žádosti o vyplacení.
 6. Poskytovatel neručí za počet e-mailů, které zašle uživateli.
 7. Nebude-li Uživatel aktivní (tzn. nebude číst e-maily) po dobu delší než 45 dnů, bude nejprve Poskytovatelem e-mailem upozorněn na neaktivitu a následně 46. den od nečinnosti může dojít ke zrušení uživatelského účtu bez nároku na náhradu již vydělaných prostředků.
 8. Uživatel má právo kdykoliv svůj účet v systému www.pokorunce.cz zrušit, a to bez náhrady již vydělaných prostředků, pokud již nedosáhl výplatního minima.

 

Klient

 1. Objednává a hradí reklamní kampaň na účet Poskytovatele, který jí rozesílá Uživatelům, po obdržení faktury od Poskytovatele.
 2. Poskytovatel se zavazuje reklamní kampaň, která je uhrazená Klientem, rozeslat do 72 hodin od obdržení úhrady za kampaň na svůj účet.
 3. Klient je povinen uvést při úhradě variabilní symbol uvedený na faktuře, pokud tak neučiní, nemůže Poskytovatel garantovat odeslání kampaně v řádném termínu.
 4. Po odeslání kampaně Poskytovatel zašle Klientovi souhrnnou statistiku návštěvnosti kampaně.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za materiál obsažený v reklamní kampani Klienta a za pravdivost údajů v ní obsažených.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout k rozesílce kampaně, které svým obsahem porušují dobré mravy nebo emaily propagující jiné servery zabývající se podobnou činností.

 

Storno podmínky

 1. Pokud se Klient rozhodne zrušit kampaň do 24 hodin před jejím rozesláním, bude mu vrácena zaplacená částka po odečtu 10% storno poplatku zpět na účet, ze kterého byla provedena platba, a to do 5 pracovních dnů. Při pozdějším zrušení kampaně činí storno 100 % za zaplacené částky.

 

Odměna

 1. Vstupní bonus za registraci Uživatele je stanoven na 100 Kč.
 2. Základní odměna za jeden přijatý a přečtený e-mail činí 1 Kč. Speciální kampaně (slevové akce, bonusové kampaně, informační kampaně ze systému) jsou honorovány částkou 0,10 Kč až 0,50 Kč.
 3. Za nově registrovaného člena (dále doporučený člen), kterého Uživatel získá, mu bude jednorázově připsáno 5 Kč, a to jakmile nově doporučený člen přečte a potvrdí 5 e-mailů. Z přečteného a potvrzeného e-mailu doporučeného člena získá Uživatel provizi 10 %. Provize se připočítávají 1x denně. Maximální počet členů doporučených jedním Uživatelem (tj. doporučených členů, které má tzv. pod sebou) je 40. V případě, že doporučený člen není aktivní (tj. nepotvrzuje zaslané e-maily), nezapočítávají se Uživateli provize. V případě, že doporučený člen zruší svou účast v systému, je částka za doporučení ve výši 5 Kč doporučujícímu odečtena. Z důvodu dodržení zákona o zachování osobních údajů nejsou e-maily získaných členů v profilu Uživatele zveřejněny.
 4. Limit pro vyplacení odměny k činí 1500 Kč, bez dalšího poplatku. Platba bude poukázána do 45 dnů od podání žádosti. Uživatel může zůstatek (kredit) použít k odeslání vlastní kampaně, pokud výše jeho zůstatku přesáhne 500 Kč. V takovém případě bude kampaň odeslána dle podmínek pro speciální kampaň, která je honorována částkou 0,5 Kč.

 

Řešení sporů

 1. Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem, Uživateli a Klienty se řídí právním řádem České republiky. Případné spory se strany budou snažit řešit primárně smírnou formou. Nebude-li toto možné, bude postupováno dle právního řádu České republiky.

 

Ochrana osobních údajů

 

Správce

Správce serveru Pokorunce.cz je fyzická osoba, Mgr. Kristina Topičová, se sídlem Mexická 631/4, Praha 10, 101 00, IČ: 87678667. Správce provozuje webové stránky www.pokorunce.cz.

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, případně vybírá další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na správce budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete využít následující kontatky: tel. 720 757 318, e-mail info@pokorunce.cz.


Prohlašujeme

Jako správce vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, tedy že:

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z těchto důvodů:

Cookies

V současné době na stránkách Pokorunce.cz nepoužíváme cookies. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme začít cookies využívat. O této skutečnost vás budeme s dostatečným předstihem informovat e-mailem a změnou obchodních podmínek na těchto stránkách.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google, Twitter, dále tvůce webových stránek Pokorunce.cz, Lukáš Svoboda - HTML/CSS Coder.

 

Na našich webových stránkách jsou umístěné reklamní odkazy (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy apod.) partnerské společnosti ONIO s.r.o. v rámci affiliate programu. Reklamy obsahují hyperlink vedoucí na e-shop společnosti ONIO s.r.o. Kliknutím na tento link (odkaz) se uživatel přesune přímo na e-shop společnosti ONIO s.r.o. Zároveň s tímto jsou společnosti ONIO s.r.o. předány nezbytné údaje uživatele pro identifikaci, z jaké stránky daný uživatel na e-shop společnosti ONIO s.r.o. přišel. Těmito údaji je zejména záznam v cookie.

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data nepředáváme mimo Evropskou unii, zpracováváme je výhradně v rámci Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@pokorunce.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup, což znamená, že nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 pracovních dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost znamená, že pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup,tyto informace vám dodáme ve strojově čitelné podobě do 30 dnů od podání žádosti.

Právo na výmaz (být zapomenut) znamená, že pokud o to požádáte, vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, a to do 30 dní od podání žádosti.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, budete-li nás o tomto podezření nejprve informovat, abychom mohli a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě vašeho souhlasu. Odběr našich e-mailů můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém námi zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost zveřejněním na těchto stránkách s účinností od 20. 5. 2018.